Follow

انحصار داده در زمینه دارو، جان انسان ها را می گیرد. پنهان کردن داده ها و ها با ایجاد یک در زمینه دارو، قیمت ها را بعضا تا بیست برابر بالا برده است که دارو را از دسترس همه خارج می کند.
طرفداران داده های انحصاری، ادعا می کنند که این هزینه برای تحقیقات لازم است، اما همین انحصار تحقیقات را نیز محدود به عده ای خاص کرده و هزینه های آن را هنگفت کرده است، هزینه ای که می تواند با روش های داده های عمومی به دست بیاید.
دارو های ارزان و ایمن از مسیر داده های عمومی به دست می آیند.

· · Web · 0 · 2 · 4
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.