Follow

بسیاری از داده های انحصاری استفاده می کنند و فکر می کنند که با استفاده از آن در حال سود بردن هستند. این فکر آن ها مانند فکر موشی است که از خوردن پنیر درون تله لذت می برد اما قفسی که دورش قرار داده شده است را نمی بیند. اگر در تله داده های انحصاری بیفتید، دیگر به سختی می توانید از آن خارج شوید.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/propri

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.