Follow

فناوری واقعیت مجازی، مسیر درستی را در پیش گرفته است. WebXR
به توسعه دهنده، قابلیت توسعه مستقل از SDK های انحصاری سازنده ها را می دهد. به طوری که هر سازنده می تواند یک مرورگر WebXR برای دستگاه خود تولید کند. OpenXR
در یک لایه پایین تر، به سازنده دستگاه کمک می کند تا با مرورگر های معمول
هماهنگ باشد و بدون هیچ تنظیم اضافه ای، محتوای WebXR را اجرا کند. این ، باعث می شوند تا گستره عظیمی از سازنده ها
بتوانند در این حوزه رقابت کنند، از جمله سازنده های سخت افزار با داده های عمومی.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.