Follow

عرضه یک کالا در دنیای فعلی، به میل و منفعت عرضه کننده مربوط است، در حالیکه باید به منابع مورد نیاز و هزینه های تولید مربوط باشد.
این ایراد سیستم باعث شده است که در جایی که منابع محدود یا هزینه ها زیاد است (مثلا تولید بیش از حد باعث آلودگی محیط اطراف می شود) عرضه بی رویه باعث آسیب های جبران ناپذیر شود و در جایی که عرضه تقریبا هزینه ای ندارد (مانند داده ها) انحصار و احتکار باعث نابرابری و در دسترس نبودن کالا ها برای همه بشود.
در این باره بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/why-ho

· · Web · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.