Follow

جمله «اگر شما مشتری نیستید پس حتما محصول هستید» جمله معروفی است که اشاره به هزینه های پنهان سرویس های رایگان عموما دیجیتال مانند شبکه های اجتماعی یا کانال های تلوزیونی دارد. چون داده های عمومی نیز به رایگان در دسترس هستند، بعضی ممکن است فکر کنند که داده های عمومی نیز شامل این جمله می شوند.

اگر این سوال برای شما هم پیش آمده است، این صفحه را ببینید:
pdcommunity.ir/articles/custom

· · Web · 0 · 3 · 6
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.