Follow

آموزش سنتی مبتنی بر معلم، بسیار پرهزینه و ناکارآمد است. هم چنان طیف وسیعی از افراد به آموزش مطلوب دسترسی ندارند و آموزش های غیر مقدماتی نیاز به هزینه هنگفت یا سهمیه بندی هایی مانند کنکور دارند. این عدم دسترسی برابر به آموزش، در هسته بی عدالتی قرار دارد و آن را به نسل های بعدی انتقال می دهد.

آموزش مبتنی بر داده های عمومی مانند فیلم ها، نرم افزار ها و محتواهای واقعیت مجازی می توانند جایگزینی باشند که آموزش را در دسترس همه قرار دهند.

در این باره بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/educat

· · Web · 0 · 1 · 5
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.