Follow

ویکی داده یک پایگاه داده عظیم است که در آن هر موجود یا مفهومی می تواند ذکر شود و ارتباط های بین آن ها به صورت قابل فهم برای ماشین در آن قرار می گیرد. ویکی داده کاربرد های زیادی در تحقیقات آماری، شناسایی، استاندارد سازی و یادگیری ماشینی دارد. این پایگاه داده به صورت عمومی در دسترس است و علاوه بر این که هر کسی می تواند آن را دانلود کند (حجمی حدود ۱۰۰ گیگ دارد) بنیاد ویکی مدیا ای پی آی ها و سرویس هایی را به رایگان میزبانی می کند که با آن می توان کار های زیادی را بدون نیاز به ابزاری خاص انجام داد.

· · Web · 1 · 0 · 2

بیایید کاربرد های ساده ای از ویکی داده را برای پیدا کردن داده های عمومی موجود در جهان ببینیم. مثلا کوئری query.wikidata.org/#SELECT%20D تمام آیتم های مربوط به سخت افزار متن باز را به همراه نوع آن ها فهرست می کند (229 مورد) و کوئری query.wikidata.org/#SELECT%20D کتاب هایی که حق تکثیر آن ها محفوظ نیست (3405 مورد) را فهرست می کند که جدای از قابل توجه بودن خود این فهرست ها، با دیدنشان با نحوه کوئری دادن به ویکی داده هم آشنا می شوید.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.