آینده تولید، عمومی و غیر متمرکز است.
کارخانه های عظیم امروز بسیار گران، تک محصوله و بدون انعطاف هستند.
اما کارخانه های عمومی و غیر متمرکز بر خلاف آن ها در دسترس همه، عام منظوره، بسیار منعطف و در شرایطی بهینه تر هستند.
عکس زیر، تکامل تولید را نشان می دهد:

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.