راست ایرانی از جذاب‌ترین موجودات برای خوندن و مطالعه‌ست. مجموعه‌ای از طنز، سسشر، خشم، نفرت، تناقض و بی‌عقلی.

@0xarh
آدمای موقر و اهل فکر هم توشون پیدا می‌شه، مثل مهدی تدینی که بعد ۸۸ مدتی هم حبس کشید.
🔗 instagram.com/mehditadayoni
🔗 t.me/tarikhandishi
اما خب اون بی‌عقل‌ها بیشتر به چشم میان.

@plodder
این‌که درباره کاپیتالیسم هم بد می‌گه!

@0xarh
حتما نقدهایی هم به سرمایه‌داری داره، ولی در کل مدافع لیبرالیسمه و راست محسوب میشه. کتابایی هم که ترجمه کرده عمدتاً مال متفکرای دست راستیه. مثل فون میزس یا نولته.

@plodder
احسنت. ممنونم بابت معرفی.

Follow

@0xarh
خواهش می‌کنم.😉

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.