غرض‌ها تیره دارد دوستی را
غرض‌ها را چرا از دل نرانیم؟
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رُخم را بوسه ده، کاکنون همانیم

@plodder

همین رو با صدای شهرام ناظری از آلبوم مطرب مهتاب‌رو بشنوید...

Follow

@masoud
دقیقا. اصلاً منم با همون صدا نوشتم ولی معلوم نیست :ablobcatwink:

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.