Follow

حتی در خیالاتمون از آیندهٔ مطلوب باز عده‌ای معدود (گیرم مثلاً نخبه و شایسته!) بر ما حکمرانن. یعنی حتی در تخیل هم نمی‌تونیم از شر ایدهٔ «هدایت از بالا» رها بشیم. در حالی که اون چیزی که امروز بیش از همیشه بهش احتیاج داریم تصور ادارهٔ کل جامعه بر مبنای «مداخله و ساختن از پایین» و «خلاقیت جمعی»ه.
پرواز دادن تخیل اصلاً ضرری نداره. بیاید لااقل در تخیل کردن رها باشیم و به کم قانع نشیم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.