۲۴ اسفنده. بیاید به مناسبت ولادت رضاقلدر این آهنگ نامجو رو دوباره گوش بدیم :)
«... آی ملت... مدرنیته رو اخلاق سگ آورد...»
soundcloud.com/hesmid/01-mohse

Follow

در همین‌باره بخوانید:
📖 : جامعه و دولت ‌در عصر رضاشاه. 📖 دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران.
هر‌دو تألیف .

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.