پروژه‌ای رو که توی دستمه تحویل بدم، می‌رم کانفیگ کردن ایمکسم رو که نصفه‌ونیمه رها کردم تموم می‌کنم و می‌چسبم به اُرگ‌مد.

Follow

هان، اینم بگم که من سوادم به ای‌لیسپ قد نمی‌ده. دارم ویدئوهای آموزشی Emacs from Scratch رو تماشا می‌کنم و باهاشون پیش می‌رم. دم دیوید ویلسون و سیستم کرفترز واقعاً گرم.
odysee.com/emacs-from-scratch-

@plodder
ممنون از اشتراکگزاری. منم علاقه‌مند بودم ایمکس رو یاد بگیرم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.