Follow

رو اینجا می‌نویسم، که یادم بمونه:

۱. در نزدیک شدن به آدم‌ها تهور به خرج نده، یا اگر می‌دی پذیرای عواقبش هم باش‌. شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از اونی هستی که خودت رو تصور می‌کنی.

۲. بدون که تو مرکز جهان هیچ آدمی نیستی، حتی عزیزانت. با این حقیقت خو بگیر.

۳. آدم‌ها به شیوه‌های مختلفی و با انواع مکانیزم‌های دفاعی یا تهاجمی سعی می‌کنن از خودشون مراقبت کنن.
بدون که هر بار روزنی پیش چشمت مسدود می‌شه یا دری به روت فرو بسته می‌شه، الزاماً از سر بی‌مهری، بی‌اعتمادی یا احساس خطر نسبت به تو نیست؛ هرچند که در ظاهر ممکنه چنین دلالت‌هایی هم داشته باشه.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.