📖 نگهبانان. اثر . ترجمهٔ حسین ابراهیمی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴. (چاپ اول: ۱۳۷۲)

«داستان در سال ۲۰۵۲ می‌گذرد. انگلستان به دو بخش تقسیم شده: جامعهٔ شهرنشین با شهرهای پرجمعیت، فناوری‌های جدید و ریتم زندگی تند؛ و قسمت اعیان‌نشین یا شهرستان با مناسبات ارباب و رعیتی، اشرافی و ریتم زندگی بسیار کند. داستان دربارهٔ جوانی یتیم به نام راب است که زندگی در هر دو قسمت را تجربه می‌کند و حقیقت واقعی حکومت را می‌فهمد.»

Follow

@danialbehzadi
آره! من این کتابش رو رو تا الآن نخونده بودم. امسال دوستی برام عیدی خرید. خیلی باهاش حال کردم.👌

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.