ما که ازین آدم معمولیاییم. گیک‌هامون رو هم نگا کنی ماهی یه بار اینجا فعال بودن اونم شیش ماه پیش :/

میشه ربات بنویسیم که توییتای توییتر بیاد اینجا توت بشه سریع؟

اینجا قشنگ صدا می‌پیچه. یک یک یک

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.