کی بود که می گفت توی نداریم؟

@amirmahdi
من گزارش کردم. شما هم حتما گزارش کنید که حذفش کنند.

@s_vahid_h
در همه‌جا هرزنامه می‌تونه به‌وجود بیاد. مهم اینه که ساختار مقابله باهاش، بدون این که بقیه رو محدود کنه، ساختار مناسبی برای مبارزه باهاش داشته باشه که از این نظر، ماستودون خیلی قوی‌تر از نمونه‌های انحصاریه.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.