اگر به تداوم فعالیت فعلی صرافی‌های ایرانی علاقمندید، برای کسب دستور رئیس جمهور پیرو دریافت ۳ ماه مهلت و ورود تشکل‌های خصوصی برای تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات دولت در این خصوص، لطفا این کارزار را امضا کنید.
همچنین نیازمندیم ظرف مدت ۴۸ ساعت، حداقل ۲ هزار امضا داشته باشیم.
لطفا در همه شبکه‌های اجتماعی خود با منتشر کنید.

karzar.net/cryptocurrency-rule

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.