کم کم دارم به این نتیجه میرسم که، دارایی ای تا این اندازه متزلزل که همه چیزش با یه توییت دگرگون میشه، نمی تونه سرمایه‌گذاری مطمئنی برای آینده باشه.

@s_vahid_h
هیچ غلطی نمی‌کنن.
فقط باعث می‌شن پول از دست ضعیف به دست قوی منتقل شه.
سرمایتون رو از دست ندین.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.