امروز بعد از ظهر رفتیم ، آب حسابی گرم بود و داشت بهمون خوش می گذشت، ولی عروس های دریایی نگذاشتند...
نامردا

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.