ما مردمی هستیم که اشتباه خودمان را نمی بینیم و همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می رویم.
خیابان ها مملو از زن و مرد و کودکانی است که هیچ یک از توصیه های بهداشتی را رعایت نمی کنند. نه از ماسک استفاده می کنند و نه فاصله ایمن را رعایت می کنند و نه ضرورتی برای ضدعفونی کردن دست ها و اشیایی که با آن سروکار دارند می بینند. اما اگر سر صحبت را با آنها باز کنید، چه حرف ها که در باب نحوه واکسیناسیون ایران در مقایسه با سایر کشور ها نمی زنند.
تقصیر آنها بجای خود؛ شما چرا رعایت نمی کنید. ما هم مقصریم.

@s_vahid_h
مردم مقصر نیستند، حکومت وظیفه‌اش را انجام نداده.
مردم وظیفه‌ای ندارند.

@alefvanoon
بحث وظیفه جداست. گفتم که، تقصیر آنها جای خود.
اما این خیلی مسخره است که بگوییم چون حکومت وظیفه اش را انجام نمی دهد ما هم از سلامتی خودمان و اطرافیانمان محافظت نمی کنیم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.