بخشی داره بنمام که این امکان رو به کاربران میده که دیتای خودشون رو استخراج و دانلود کنند. برای ما از بیرون از داخل ها هم تمام مراحل دردسترسه و انجام میشه، ولی وقتی میخواهیم دانلود کنیم لینک ها بخاطر تحریم کار نمی کنه و خطای #403 میده 🤦‍♂️
اگر تحریمیم چرا اجازه میده دیتا رو استخراج کنیم؟ حالا که استخراج می کنه چرا نمیذاره دانلودش کنیم؟ این دیگه چه کوفتیه؟

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.