دوستان عزیز، اگر اپ اندروید برای کار با می شناسید لطفا معرفی کنید.
خودم نتونستم توی چیزی پیدا کنم.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.