مدام داره امکانات کاربردی بیشتری ارائه میده و در هر آپدیت بهبود پیدا می کنه. نظر خودم اینه که اگر نبود، اینقدر امکانات داره که به تنهایی جوابگوی بسیاری از نیازهای کاربران باشه. مثلاً با لایو استریم ویدیو با قابلیت اشتراک گذاری صفحه نمایش که در آپدیت آخرش ارائه شده، برای کلاس های آنلاین هم مناسبه. حیف که بجای یه سرویس درست و حسابی آدم مجبوره از چندین برنامه چرت و بدردنخور مثل و و... استفاده کنه.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.