دنبال برنامه یا اسکریپتی می گردم که بتونم پست های اینستاگرامم رو استخراج و به پیکسلفد منتقل کنم. چندتا نمونه و آموزش برای استخراج از اینستاگرام به زبان پایتون هم پیدا کردم. اما گفتم شاید کسی ابزاری بشناسه که معرفی کنه.
آیا همچین چیزی داریم یا شروع کنم به نوشتن؟

@danialbehzadi
گویا این آپشن غیر فعال شده. چون اصلا جزو گزینه ها نیست.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.