بنظر شما، آدمی که داره ماهی ۲۰~۳۰ میلیون حقوق می گیره، چرا باید در این حد گشنه گدا باشه که مدام دنبال سهمیه مفت باشه؟

@s_vahid_h
یه توت کردم چند روز پیش گفتم، هر چه آدم پولدار تر .... تر، جای خالی رو پُر کنید.
صفات خیلی بولدی رو میشه توی این جای خالی نوشت، حریص تر، دست لرز تر و خیلی صفات دیگه که میشه نوشت ولی من هر چه پولدار تر دیدم به این صفات نزدیکی بیشتری داشتن.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.