از دیشب تا حالا مدام داره پس لرزه می زنه! خدا بخیر کنه.
بنظرتون زیر آوار جون دادن سخته؟

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.