آنتی ویروس سیستم شرکت داره mas.to رو بلاک می کنه...!
منم درخواست عضویت در khiar.net دادم، @mark ممنون میشم اگر قبول کنید.

@s_vahid_h @mark

استاد @ebi مطلوب است پیگیری لازم را به عمل آورید.

@alirezahayati @s_vahid_h
به خیارستان خوش اومدی وحید جون :cool_doge:

@ebi @alirezahayati
سپاس فراوان ابی جون 💐

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.