پسر محسن رضایی مگه مخالف نظام نبود و ساکن غرب اخرشم دبی ترورش کردن؟ بعد لاریجانی بخاطری بچه شهروند غرب داشت رد صلاحیت شد؟

@saeb

باباش کشتش دیگ رواله اینجا بچتو بکشی روال میشه :)
اتفاقا خیلی نظرات زیبایی داره تو اخرین مصاحبش ویدیوش زیباس تو یوتیوب هست

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.