امروز باشه اولین روز رژیم سخت‌گیریم. اگه هر روز نیومدم شواف رژیم کنم یعنی نتونستم رعایت کنم

Follow

نسبتا رعایت کردم ولی قندم افتاده

· · Web · 1 · 0 · 2

دلم‌ می‌خواد پاچه یکیو بگیرم

از فرودگاه تا خونه پیاده اومدم. اینقد قیافه یزید طوری‌داشتم‌ک راننده تاکسیا نمیومدن پاپیچ شن

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.