امروز باشه اولین روز رژیم سخت‌گیریم. اگه هر روز نیومدم شواف رژیم کنم یعنی نتونستم رعایت کنم

نسبتا رعایت کردم ولی قندم افتاده

Follow

دلم‌ می‌خواد پاچه یکیو بگیرم

· · Web · 1 · 0 · 2

از فرودگاه تا خونه پیاده اومدم. اینقد قیافه یزید طوری‌داشتم‌ک راننده تاکسیا نمیومدن پاپیچ شن

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.