امروز باشه اولین روز رژیم سخت‌گیریم. اگه هر روز نیومدم شواف رژیم کنم یعنی نتونستم رعایت کنم

نسبتا رعایت کردم ولی قندم افتاده

دلم‌ می‌خواد پاچه یکیو بگیرم

Follow

از فرودگاه تا خونه پیاده اومدم. اینقد قیافه یزید طوری‌داشتم‌ک راننده تاکسیا نمیومدن پاپیچ شن

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.