امروز باشه اولین روز رژیم سخت‌گیریم. اگه هر روز نیومدم شواف رژیم کنم یعنی نتونستم رعایت کنم

Follow

روز دوم. از صبح رعایت کردم.

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.