میخوام تا اخر ماه با ۷۰ تومن سود سهام عدالت دووم بیارم. میپرسید چطور؟ حق دارید آموزش نداده ایم

Follow

البته این true story هست. فک میکردم با ۱.۵ تا اخر ماه میرسم همه حقوقم رو قرض دادم

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.