خوب الان که با این حماقتتون این طرح جعبه رو بیشتر دیدیم. حتی ما که سال‌هاست شیرینی فرانسه نرفتیم. حتی من که کیک و شیرینی دوست ندارم.

Follow

@mz

من امروز صبح خبر پلمپ شدنش رو دیدم واقعا تعجب کردم! خیلی احمقانه بود. باورم نشده هنوز.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.