فقط آهنگ سورنا عه که حال الان منو میتونه به تصویر بکشه ... غرق تو تباهی معلق بی فردا

Follow

@sadraiiali

سورنا واقعاً آیینه دردهای یک نسله!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.