خوبی ماستودون اینه که جوگیر بی‌فکر توش کمه و می‌تونی بگی این طرح «#نخریم تا بگندد» هیچ فایده‌ای نداره!

Follow

@danialbehzadi

اون کسخل‌هایی که می‌گن نخریم تا بگندد احتمالا تا ۵۰ سالگی نون‌خور باباشون هستن و هیچ ایده‌ای درباره اون چیزی که به عنوان غذا می‌خورن ندارن.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.