Follow

من واقعاً هیچوقت درک نکردم چرا بابت جنسیت یه انسان باید بهش تبریک بگیم. باز مثلا پدر/مادر بودن یه چیزیه که مثلا فضیلتی درش هست یا یه نقشی توی زندگی دیگران به واسطه‌اش بازی می‌کنن که خیلی خاصه.

ولی جنسیت آخه؟!
مثلا باید چی بگم؟ بگم مبارکت باشه که زن شدی مرد نشدی یا برعکس؟ :///

· · Web · 3 · 0 · 6

@sina
واقعاً منم فکر می‌کنم برای چیزی که در انتخاب یا انجامش نقشی نداریم، تبریک یا تقبیح کردن کار نادرستیه...

@sina
حتی مادر و پدر شدن هم فضیلت و دستاورد نیست.

@zakiyehp

می‌دونم ولی آخه باز از دید فرزندها، معنایی داره. مثلا تبریک روز مادر یا پدر که ماها می‌گیم خب برای ماست معناش نه پدر و مادر.

@sina مگر کدام احمقی اخیرا چنین خبطی کرده؟

@Behmerdco @sina
مثلاً تبریک روز چپ دست‌ها...

@vahid @sina اینکه جنسیت نیست‌
ولی همینم چیز عجیبی است.
تبریک روزجهانی ژله هم من شنیدم.
چیز خاصی هم نیست که to remember از چیزی یا جایی برای بزرگداشت باشه.
اگر بزرگداشت باشه، مثلا به احترام گابریل گارسیا مارگز، روز مرگش رو روز جهانی ادبیات آمریکای لاتین بنامند و بعد به یادبود گبو کتاب بخوانند و کتاب معرفی کنند و ادبیات آمریکای لاتین رو بررسی کنند، باز هم برای درصدی از مردم که به این موضوع علاقه دارند، خوبه وگرنه هیچ چیز مطلق فضیلت و رذیلت نیست.
هیچ چیست

@Behmerdco @sina
روز دختر، روز زن، روز مرد، روز پسر...

@vahid @sina اینها معمولا to remember هستند.
یادبود برای آگاهی بیشتر از آن موضوع. ولی مثل همه چیز، اینها رو هم آدمیزاد زرد و کم عمق و سطحی و مزخرف کرده.

@vahid @sina جایی خواندم که فیلسوف شامخ جناب کانت گفته بود از فضلیت تنها معیار آن را می‌دانیم. نه مصداقی قطعی موافق آن را می‌شناسیم نه مصداق قطعی مخالف آن.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.