ماکت یک مرد نئاندرتال که کت و شلوار تنش کرده‌اند. انصافاً که بی‌شباهت به رجال دولتی و سیاسیون جمهوری اسلامی نیست! (((:

@sina
از جهانگیری و ضرغامی و شریعتمداری به مراتب خوش قیافه تره

Follow

@vahid

اون‌ها که حقیقتاً یه مشت بوزینهٔ انسان‌نما هستن. واقعاً نومیدکننده است قیافه‌هاشون.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.