برای جابجایی بین Workspace توی گنوم، کافیه Super رو نگه دارید و با موس، اسکرول کنید.

Follow

@RezaHoss

اون حساب می‌شه ((((:

· · Web · 1 · 0 · 1

@sina @RezaHoss
توی لحجه دشتستانی به دیروز می گن دیگ (:

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.