فانتزی:
با تی‌شرتی که یه مثلث برعکس روشه بریم پیش رائفی‌پور و بگیم «شالوم!»

Follow

برای اون‌هایی که شاید نمی‌دونن:
شالوم، سلام یهودی است.

(((:

· · Web · 0 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.