خواب دیشب: یه دیجی‌مون خبیث به اسم برک‌مون رو شکست دادیم. سیل همه‌جا رو گرفت. یه دختره تو مهمونی گم شد. تو مسابقهٔ خوانندگی شرکت کردیم.

@danialbehzadi

موردی که واقعاً عجیبه، اینه که خوابت رو با این جزئیات به خاطر میاری! من هر وقت یه خواب طولانی مثل این ببینم، تهش ۱۵ تا ۲۰ درصدش یادم بمونه.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.