گاهی تنها یک گام با نابودی فاصلس و خب ، ناچاری ب برداشتنش !
بهش چی میگن تو شطرنج ؟ گمون کنم الان دچارشم ..

Sudo boosted

کتاب ک گرون شد ، صف نبستیم ، بست نشستیم !
شاید دلیل همه صف کشیدن هامون همین باشه ..

معلوم نیس روی خوش زندگی ب کیه ک ماتحتش سمت ماس 🤔

اقا محمد فنجون بزرگوار 😅

ب جاى استفاده از رمز پوياى يكبار مصرف ، از رمز پوياى پارچه اى استفاده كنيد ، ما طبيعت را از پدرانمان ب ارث نبردیم ، بلکه از فرزندانمان ب امانت گرفتیم ..

چ قبرای شیکی ، مال من باشه فقط اسم ، تاریخام پر 🤔

Sudo boosted

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد
باید به چپت باشد و کارت نباشد

میدونی چیه ؟ درک ک نکنن ، یا ترس یا پرستش !

یجا خالد حسینی تو کتاب بادبادک باز میگه امیدوارم اگر خدایی هم آن بالا هست ، ب جز آمار برداری از ویسكی و گوشت خوک خوردن من ، حواسش ب چیز های مهم تر دیگری نیز باشد 👌

زمانی ک ازم میپرسن خوبی ؟
‏نمیتونم ریسک کنم و بگم ن ، چون میپرسن چرا و من ، واقعا تعریفی برای حال بدم ندارم ، حتا خودمم نمیدونم چ مرگمه ، ن نمیدونم چرا بدم ، فقط تنها چیزی که میدونم اینه ک خوب نیس حالم .. اصلا خوب نیستم ،

دیگه داره ترسناک میشه این موضوع 😶 اینقدر واقعی ؟

چگالی به افغانی میشه کثافت 😂

ب غیر از بوسه کز تکرار ، رغبت را کند افزون
کدامین قند را دیگر مکرر میتوان خوردن ؟

1^365=1
1.01^365=37.7

تفاوت هیچ کاری نکردن با ی قدم کوچیک ، ب مدت ی سال هر روز ، ب زبان ریاضی 🙃

@danialbehzadi
میگفتین اگه مفهوم مالکیت وجود نداشته باشه دزدی هم معنا نداره ، درکش نمیکردم !
اما الان که نگاه میکنم به آزادی نرم افزار ، مالکیت وجود نداره و دزدی ای هم نیست !
کاش میشد در دنیای واقعی و بر سر مادیات هم جواب بده ...

ادمای سیاره شما ، پنج هزار گل ، در باغچه ای می کارند ، اما گلی که می خواهند ، آن میان پیدا نمی‌کنند !

بعضیام گوش نمیدن چی میگی ، فقط منتظرن حرفت تموم ش که نوبت خودشون برسه 😒

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.