نگارش ۱ آراسته منتشر شد 🎉
آراسته یک ابزار خط‌فرمان برای ساخت ascii-art از نوشته‌های فارسی است.
مشابه ابزارهای toilet و figlet برای نوشته‌های فارسی.
امروز به نگارش ۱ رسید و می‌تونید ازش استفاده کنید.
این‌جاست: github.com/ekm507/araste

لطفاً ستاره هم یادتون نره 😁

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.