Follow

Khi đám bạn tôi, đám cùng lứa với tôi sắp chán vợ chán chồng.
Thì tôi, tôi lại chưa thể tìm ra một nữa của riêng mình.
Haizzz ...

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.