Follow

Ngày thứ 8 cách ly tập trung. Cơm no bò cưỡi, ngủ dậy là thấy đói. Cơ mà chắc là chả lên được cân.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.