Follow

20 năm trước, lần đầu tiên nghe nhạc Trịnh, qua cái băng cassette Hạ trắng, nghe cô Khánh Ly ca cái câu đầu tiên của "Này em có nhớ", mềnh bảo " uồi, bậy zồi, bậy zồi " 😁 Hồi đó mới 14, 15 tuổi.Nhà mềnh có 2 3 cuốn của cô. Ba mềnh hay nghe bật nhạc của cô vào lúc khuya, sau chương trình dọc truyện trên radio.Sau này , cũng nhiều lần nghe cô hát . Mềnh thích nghe cô hát, ko phải nhạc Trịnh triết lý các cái, mà là vì nhạc của cô nó gắn với một phần ký ức của mềnh.
youtu.be/R6RBUGEPWjg

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.