của Mastodon khá đẹp. Tất nhiên, đẹp thôi. Mình đã thử nhưng khá buồn là không nghe được tiếng. Để thử sau, hoặc chờ bản nâng cấp vậy.

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.