Follow

بچه‌ها این «دلتا» رو جدی بگیرید. لامصب خیلی پیش‌روی عجیب و سریعی داره.
پدر دوستم چند روز پیش تشخیص کرونا دادن بران، ۶ روز پیش اسکن ریه فقط در حدی بوده که یارو پزشکه شک کرده نکنه طرف سیگاری بوده، امروز ولی درگیری ریه‌اش اینقدر بالا رفته بوده که گفتن توب بیمارستان حتما باید باشه.

چند وقت پیش یکی رو شنیدم تو ۳ روز از ۱۵ درصد به ۸۰ درصد رسیده درگیری ریه‌اش و سرعت رشد خیلی سریعی داره، و با همون دوره کمون مثل سابق: طولانی!

· · Web · 1 · 3 · 10

@v
برادر من با اینکه 2 دز واکسن استازنکا هم زده بود، دوباره گرفت و ریه اش 70 درصد درگیر شد. تا همین دیروز توی ICU بود. ولی خدارو شکر خطر رفع شد.
به هیچ وجه به واکسن دل خوش نکنید.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.