یادم رفت سه روز پیش درباره‌ی روز آگاهی از سلامت روانی آرایش‌گران [مرد] بنویسم.

بهزاد دیشب گفت: «همه چیز من مال توئه»

در بندبازی زنان در گوشه، بی‌صدا و گاهی با لبخندی روی لب نشان داده می‌شوند. گاهی به‌شان اجازه داده می‌شود حرفی بزنند.
همه هم تا پیشانی را پوشانده‌اند؛ من به شلوارها و کفش‌هایشان هم نگاه کردم.

بندبازی هم دیدم.
۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ تا رسیدم به نوومبر با امید نعمتی - آخرین دوست

از دیشب آزمون صحیح کردم. :-[

پرسیده‌ام برای داشتن محله‌ی بهتر چه کارهایی را پیش‌نهاد می‌دهی؛ دانش‌آموزم نوشته در محله مجسمه‌ی خودم را می‌ساختم.
:-}

کتاب سرزمین گوجه‌های سبز

- خودت باش
بدون سانسور

دیروز فراخوانده شدم و به سؤال‌هایی جواب دادم.
نوشتم تا یادم بماند چه شد و چه پشت سر گذاشتم.

زک boosted

ابری ام
اما ابر بهاری
خوش

گل‌دان خریدم؛ فیکوس، زامیفولیا و قاشقی.

- گیاه مُثمِر بکار.

مز را خیلی دوست دارم.

روزت باشد، بغل و بوسیده شده باشی و گل و هدیه گرفته باشی و باز دلت بخواهد بمیری.

کاش حالم با کاشتن فلفل خوب می‌شد.

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.